شنبه , 3 آبان , 1393
کد سرویس سرعت سرویس ترافیک ماهیانه هزینه ماهیانه ( تومان )
A101 128Kbps 1GB 7000
A102 128Kbps 2GB 10000
A104 128Kbps 4GB 16000
B102 256Kbps 2GB 13000
B105 256Kbps 5GB 22000
B108 256Kbps 8GB 31000
C102 512Kbps 2GB 14000
C105 512Kbps 5GB 23000
C110 512Kbps 10GB 38000
C120 512Kbps 20GB 68000
D102 1Mbps 2GB 17500
A304 128Kbps 4GB سه ماهه 24000
B304 256Kbps 4GB سه ماهه 33,000
C304 512Kbps 4GB سه ماهه 36000
D304 1Mbps 4GB سه ماهه 46,000
AU1 128Kbps نامحدود 25000
BU1 256Kbps نامحدود 37000
CU1 512Kbps نامحدود 95000
DU1 1Mbps نامحدود 225000
AU2 128Kbps نامحدود 1 به 10 سازمان تنظیم 10400
BU2 256Kbps نامحدود 1 به 10 سازمان تنظیم 13100
CU2 512Kbps نامحدود 1 به 10 سازمان تنظیم 21500
--- --- ترافیک 1G 3500
--- --- ترافیک 2G 7000
--- --- ترافیک 5G 16000
--- --- ترافیک 10G 30000
طراحی و اجراء : شرکت توسعه نرم افزار